Dom svätej Faustíny, Svidník

domov na polceste pre ženy v núdzi vo Svidníku

Ide o celoročnú pobytovú sociálnu službu, v ktorej poskytujeme ženám služby s cieľom ich plnohodnotného začlenenia do spoločnosti. Prostredníctvom rozmanitých činností pomáhame klientkam rozvíjať ich individuálne zručnosti,  osvojovať si pracovné návyky, získať vzdelanie, a rovnako ich inšpirujeme a vedieme k samostatnému a nezávislému životu. Pravidelne pripravujeme alebo sa zapájame do rôznych kultúrnych, duchovných  alebo športových podujatí, vďaka ktorým dievčatá môžu napredovať. Na základe ich požiadaviek rozvíjame spiritualitu a ponúkame duchovnú a pastoračnú starostlivosť.

Prečo si vybrať nás?

Rodinnú atmosféru zariadenia vytvára samotný objekt budovy, rodinný dom situovaný v centre mesta Svidník. Komunitnou formou na základe otvorenej komunikácie, aktívnej účasti na terapeutických aj skupinových aktivitách prechádzajú dievčatá reintegračným procesom. V súlade s potrebami a požiadavkami klientok spolupracujeme s externými odborníkmi (všeobecný lekár, psychológ, psychiater, stomatológ, gynekológ alebo dermatológ) a miestnou cirkvou na rozvoji duchovného života.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Domov na polceste podľa § 27 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre dospelé ženy, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie:

  • po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení,
  • po skončení náhradnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy,
  • po ukončení pobytu v zariadení zriadených na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú detský domov alebo resocializačné stredisko.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov; rozvoj pracovných zručností;
  • obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas; utváranie podmienok na: prípravu stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;
  • ďalšie činnosti: záujmová činnosť;
  • iné činnosti: konzultácie/stretnutia s psychologičkou v zariadení; duchovná a pastoračná starostlivosť.

 

Kontaktné údaje:
Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník

PhDr. Helena Paňková – vedúca zariadenia

054 75 24 093, domsvfaustiny@gkcharita-po.sk

 

Naše aktivity, podujatia a úspechy
Úhrada za sociálnu službu
Úhrada za sociálnu službu na deň sa stanoví nasledovne           Úhrada (v eurách)
1. Prijímateľ s celkovým mesačným príjmom do 175 € 1,20 €
2. Prijímateľ s celkovým mesačným príjmom nad 175 € 1,50 €
Platba za pranie osobného šatstva:
1. 1x náplň práčky bez pracieho prášku 0 – 0,50 €
2. 1x náplň práčky s pracím práškom 0 – 0,70 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Dom svätej Faustíny EON 
Počet klientov 15,00
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 24453,03
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a DDP 8290,44
Tuzemské cestovné náhrady 275,52
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 5101,35
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 6626,47
Dopravné 0,00
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov a riešenia havarijných stavov 1547,91
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
Výdavky na služby 3381,03
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, obchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
Medzisúčet 49675,75
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov; odpis novobstaraných stavieb, bytov a nebytových priestorov užívaných na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 2497,00
Celkom 52172,75
Prepočet na klienta/mesiac 289,85