Služba včasnej intervencie

služba Domu sv. Anny v Starej Ľubovni

Ide o ambulantnú a terénnu službu, ktorej veľkým prínosom je súčinnosť oboch foriem. Poskytovanie služieb v rodinnom prostredí má viacero výhod: dieťa v prirodzenom prostredí sa dokáže lepšie koncentrovať, rodina nemusí s dieťaťom cestovať, a zároveň môže byť usmerňovaná a vidí ako s dieťaťom pracovať. V ambulantnej forme v našom zariadení má dieťa nastavený určitý režim a vďaka intenzívnej spolupráci sú dosahované dobré výsledky.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Služba včasnej intervencie podľa § 33 zákona č. 448/2008 o soc. službách v platnom znení pre dieťa do 7. rokov, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine dieťaťa.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: špecializované sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; vykonáva stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so
    zdravotným postihnutím; preventívna aktivita.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • dohodnúť si osobného stretnutie,
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti (vydáva obec podľa miesta trvalého bydliska).

 

Kontaktné údaje:
Letná 7, 054 01 Stará Ľubovňa

Bc. Monika Markovičová – vedúca zariadenia

052 23 88 304, domsvanny@gkcharita-po.sk

 

Úhrada za sociálnu službu
Určenie sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu za 1 deň: Úhrada (v eurách)
1. špecializované sociálne poradenstvo   0,00 €
2. sociálna rehabilitácia   0,00 €
3. stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím 0,00 €
4. preventívna aktivita   0,00 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Dom svätej Anny – služba včasnej intervencie EON 
Počet hodín 1485
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 7714,94
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a DDP 2715,91
Tuzemské cestovné náhrady 0,00
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 1286,89
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 2024,86
Dopravné 0,00
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov a riešenia havarijných stavov 369,00
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
Výdavky na služby 648,81
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, obchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
Medzisúčet 14760,41
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov; odpis novobstaraných stavieb, bytov a nebytových priestorov užívaných na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
Celkom 14760,41
Prepočet na klienta/hodinu 9,94