Rehabilitačné stredisko

služba Domu sv. Anny v Starej Ľubovni

Ide o ambulantnú sociálnu službu, prostredníctvom ktorej zlepšujeme schopnosti klientov pri zvládaní bežných denných aktivít. Zlepšovanie
schopností napomáhajú rôzne činnosti. Veľmi obľúbená je hydroterapia, bazálna stimulácia a používanie mobilizačných techník.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Rehabilitačné stredisko podľa § 37 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre deti od začatia povinnej školskej dochádzky (od 7 rokov) a mladých dospelých s telesným, mentálnym, intelektuálnym, zmyslovým a kombinovaným postihnutím.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: sociálna rehabilitácia; sociálne poradenstvo; pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
  • obslužné činnosti: stravovanie.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • dohodnúť si osobného stretnutie,
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti (vydáva obec podľa miesta trvalého bydliska).

 

Kontaktné údaje:
Štúrova 5, 054 01 Stará Ľubovňa

Bc. Monika Markovičová – vedúca zariadenia

052 23 88 304, domsvanny@gkcharita-po.sk

 

Úhrada za sociálnu službu
Určenie sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu za 1 deň: Úhrada (v eurách)
Odborné činnosti:
1. sociálna rehabilitácia   0,00 €
2. sociálne poradenstvo   0,00 €
3. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy – 4 hodiny   0,90 €
 4. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy – 8 hodín   1,80 €
Obslužné činnosti:
1. stravovanie – desiata   0,55 €
2. stravovanie – obed (zabezpečený dodávateľom a podľa jeho aktuálneho cenníka)  *
3. stravovanie – olovrant   0,55 €
4. vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch – 4 hodiny   0,25 €
5. vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch – 8 hodín   0,50 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Dom svätej Anny - rehabilitačné stredisko EON 
Počet hodín 16944,00
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 34052,17
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a DDP 11626,77
Tuzemské cestovné náhrady 0,00
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 2167,59
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 9167,87
Dopravné 0,00
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov a riešenia havarijných stavov 613,85
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
Výdavky na služby 2005,80
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, obchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
Medzisúčet 59634,05
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov; odpis novobstaraných stavieb, bytov a nebytových priestorov užívaných na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 4192,00
Celkom 63826,05
Prepočet na klienta/hodinu 3,77