Domov sociálnych služieb

služba Domu sv. Anny v Starej Ľubovni

Ide o ambulantnú sociálnu službu, ktorá poskytuje služby fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo dopravená do miesta poskytovania služby na 4 alebo nad 8 hodín denne.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Domov sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre deti od začatia povinnej školskej dochádzky (od 7 rokov) a mladých dospelých s telesným, mentálnym, intelektuálnym, zmyslovým a kombinovaným postihnutím. Stupeň odkázanosti je najmenej V. (u nevidiacich stupeň odkázanosti je III.) podľa zákona o sociálnych službách.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností;
  • obslužné činnosti: stravovanie;
  • ďalšie činnosti: záujmová činnosť; pre detí sa poskytuje výchova a utvárajú podmienky na vzdelávanie;
  • iné činnosti: animoterapia; hydroterapia; rôzne masáže a relaxačné procedúry; duchovná a pastoračná starostlivosť.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • dohodnúť si osobného stretnutie,
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti (vydáva obec podľa miesta trvalého bydliska).

 

Kontaktné údaje:
Štúrova 5, 054 01 Stará Ľubovňa

Bc. Monika Markovičová – vedúca zariadenia

052 23 88 304, domsvanny@gkcharita-po.sk

 

Úhrada za sociálnu službu
Určenie sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu za 1 deň: Úhrada (v eurách)
Odborné činnosti:
1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy – 4 hodiny 0,90 €
1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy – 8 hodín 1,80 €
2. sociálne poradenstvo   0,00 €
3. sociálna rehabilitácia   0,00 €
4. rozvoj pracovných zručností   0,00 €
5. výchova (detí)   0,00 €
6. ošetrovateľská starostlivosť   0,00 €
Obslužné činnosti:
1. stravovanie – desiata   0,55 €
2. stravovanie – obed (zabezpečený dodávateľom a podľa jeho aktuálneho cenníka)  *
3. stravovanie – olovrant   0,55 €
4. vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch – 4 hodiny   0,25 €
5. vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch – 8 hodín   0,50 €
Ďalšie činnosti:
1. záujmová činnosť   0,00 €
2. vzdelávanie   0,00 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Dom svätej Anny – domov sociálnych služieb EON 
Počet hodín 30960
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 56646,24
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a DDP 19553,94
Tuzemské cestovné náhrady 0,00
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 4376,05
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 14027,28
Dopravné 0,00
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov a riešenia havarijných stavov 2027,89
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
Výdavky na služby 8859,20
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, obchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
Medzisúčet 105490,60
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov; odpis novobstaraných stavieb, bytov a nebytových priestorov užívaných na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 25203,00
Celkom 130693,60
Prepočet na klienta/hodinu 4,22