Dom svätého Simeona

denný stacionár pre seniorov v Sačurove

Ide o ambulantnú sociálnu službu, ktorou vytvárame priestor pre rozvoj a sebarealizáciu seniorov, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Snažíme sa vytvárať podmienky na riešenie sociálnej situácie klientov, kontakt so spoločenským prostredím, aktivizácie a zamedzenie spoločenskej izolácie seniorov. Na základe požiadaviek klientov zameriavame naše aktivity aj na rozvoj spirituálnych potrieb, ktoré sú pre nich veľmi dôležité.

Prečo si vybrať nás?

Počas pracovných dní v čase od 7.30 do 16:00 ponúkame seniorom zmysluplné trávenie času v príjemnom prostredí. Odbornú starostlivosť zabezpečuje náš personál, ktorý vytvára denný program vzhľadom na individuálne potreby klientov. Okrem odborných, záujmových a iných služieb zabezpečujeme v spolupráci s miestnou cirkvou aj duchovný program na základe požiadaviek klientov.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Denný stacioná podľa § 40 zákona č. 448/2008 o soc. službách v platnom znení pre fyzické osoby (so zameraním na seniorov), ktoré
sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sociálnu službu v zariadení na určitý čas počas dňa. Forma poskytovania sociálnej služby je ambulantná.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností;
  • obslužné činnosti: stravovanie;
  • ďalšie činnosti: záujmová činnosť;
  • iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • dohodnúť si osobného stretnutie,
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na denný stacionár (vydáva obec podľa miesta trvalého bydliska),
  • potvrdenie o príjme.

 

Kontaktné údaje:
Osloboditeľov 396, 094 13 Sačurov

Mgr. Silvia Madarová – vedúca zariadenia

057 44 32 195, domsvsimeona@gkcharita-po.sk

Úhrada za sociálnu službu
Určenie sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu za 1 deň: Úhrada (v eurách)
Odborné činnosti:
1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy 0,20 €
2. sociálne poradenstvo   0,00 €
3. sociálna rehabilitácia   0,00 €
4. rozvoj pracovných zručností   0,00 €
Obslužné činnosti:
1. stravovanie – desiata   0,50 €
2. stravovanie – obed (zabezpečený dodávateľom a podľa jeho aktuálneho cenníka)  *
3. stravovanie – olovrant   0,50 €
Ďalšie činnosti:
1. záujmová činnosť   0,50 €
2. preprava – prijímatelia z obce Sačurov   0,70 €
3. preprava – prijímatelia z okolitých obcí   1,20 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Dom svätého Simeona EON 
Počet klientov 18,58
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 27956,78
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a DDP 9853,14
Tuzemské cestovné náhrady 104,55
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 1889,15
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 6761,52
Dopravné 0,00
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov a riešenia havarijných stavov 196,87
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
Výdavky na služby 4156,85
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, obchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
Medzisúčet 50918,86
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov; odpis novobstaraných stavieb, bytov a nebytových priestorov užívaných na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 4175,00
Celkom 55093,86
Prepočet na klienta/mesiac 247,10