Sociálne centrum, Humenné

špecializované sociálne poradenstvo

Ide o ambulantnú a terénnu službu starostlivosti o klienta, ktorá plní úlohu zisťovania príčin zložitých životných situácii klientov a hľadania optimálneho riešenia. Komplexné riešenie aktuálneho problému sa snažíme ponúknuť každému, kto sa obráti na túto službu. Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti.

Prečo si vybrať nás?

Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti. Okrem špecializovaného sociálneho poradenstva ponúkame klientom aj iné činnosti. V prípade potreby pomáhame darovaním šatstva alebo obuvi v rámci našich šatníkov. Klienti majú možnosť privyrobiť si na život prostredníctvom predaja pouličného mesačníka Cesta. Aktivity centra sú prepojené s denným stacionárom v Humennom.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Sociálne poradenstvo podľa § 19 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení a udelenej akreditácie pre osoby s nadmerným
užívaním návykových látok, ale aj závislých od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí (napr. patologické hráčstvo), osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím a seniori.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: špecializované sociálne poradenstvo;
  • iné činnosti: distribúcia mesačníka Cesta; poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi alebo inej materiálnej pomoci.

 

Kontaktné údaje:
Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné

Mgr. Danka Pavlíková – poradca

057 77 56 993, sc.humenne@gkcharita-po.sk

 

Ekonomicky oprávnené náklady
Sociálne centrum Svidník EON 
Počet hodín 1980
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 7850,18
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a DDP 2763,56
Tuzemské cestovné náhrady 40,40
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 32,82
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 428,09
Dopravné 0,00
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov a riešenia havarijných stavov 0,75
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 467,72
Výdavky na služby 774,01
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, obchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
Medzisúčet 12357,53
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov; odpis novobstaraných stavieb, bytov a nebytových priestorov užívaných na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
Celkom 12357,53
Prepočet na klienta/hodinu 6,24