Dom svätého Júdu Tadeáša, Humenné

denný stacionár pre dospelých v Humennom

Ide o ambulantnú sociálnu službu, ktorou sa snažíme vytvárať harmonické a domáce prostredie, v rámci ktorého sa klienti socializujú, stretávajú svojich priateľov a rozvíjajú svoje zručnosti. Usilujeme sa o napĺňanie individuálnych potrieb a vedenie klientov k sebestačnosti.

Prečo si vybrať nás?

Počas pracovných dní v čase od 7.30 do 16:00 ponúkame dospelým fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa zmysluplné trávenie času v príjemnom prostredí. Odbornú starostlivosť zabezpečuje náš personál, ktorý vytvára denný program vzhľadom na individuálne potreby klientov.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Denný stacionár podľa § 40 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre fyzické osoby (so zameraním a dospelé osoby so zdravotným znevýhodnením), ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sociálnu službu v zariadení na určitý čas počas dňa. Forma poskytovania sociálnej služby je ambulantná.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností;
  • obslužné činnosti: stravovanie;
  • ďalšie činnosti: záujmová činnosť;
  • iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • dohodnúť si osobného stretnutie,
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na denný stacionár (vydáva obec podľa miesta trvalého bydliska),
  • potvrdenie o príjme.

 

Kontaktné údaje:
Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné

Mgr. Danka Pavlíková – vedúca zariadenia

057 77 56 993, domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk

 

Úhrada za sociálnu službu
Určenie sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu za 1 deň: Úhrada (v eurách)
Odborné činnosti:
1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy 0,00 €
2. sociálne poradenstvo   0,00 €
3. sociálna rehabilitácia   0,00 €
4. rozvoj pracovných zručností   0,00 €
Obslužné činnosti:
1. stravovanie – desiata   0,50 €
2. stravovanie – obed (zabezpečený dodávateľom a podľa jeho aktuálneho cenníka)  *
3. stravovanie – olovrant   0,50 €
Ďalšie činnosti:
1. záujmová činnosť   0,50 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Dom svätého Júdu Tadeáša EON 
Počet klientov 10,50
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 18957,04
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a DDP 6576,08
Tuzemské cestovné náhrady 155,98
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 121,47
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 2228,52
Dopravné 0,00
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov a riešenia havarijných stavov 40,46
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 2886,45
Výdavky na služby 1844,80
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, obchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
Medzisúčet 32810,80
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov; odpis novobstaraných stavieb, bytov a nebytových priestorov užívaných na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
Celkom 32810,80
Prepočet na klienta/mesiac 260,40