Sociálne centrum

špecializované sociálne poradenstvo

Ide o ambulantnú a terénnu službu starostlivosti o klienta, ktorá plní úlohu zisťovania príčin zložitých životných situácii klientov a hľadania optimálneho riešenia. Komplexné riešenie aktuálneho problému sa snažíme ponúknuť každému, kto sa obráti na túto službu.

V rámci GKCH máme zaregistrované tri Sociálne centrá, ktoré poskytujú špecializované sociálne poradenstvo v troch okresných mestách:

Sociálne centrum Prešov od roku 2006,

Sociálne centrum Humenné od roku 2008,

Sociálne centrum Svidník od roku 2009.

Prečo si vybrať nás?

Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti. Okrem špecializovaného sociálneho poradenstva ponúkame klientom aj iné činnosti. V prípade potreby pomáhame darovaním šatstva alebo obuvi v rámci našich šatníkov. Klienti majú možnosť privyrobiť si na život prostredníctvom predaja pouličného mesačníka Cesta. Aktivity centier sú prepojené s našimi službami, ktoré poskytujeme v týchto mestách.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Sociálne poradenstvo podľa § 19 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení a udelenej akreditácie pre osoby s nadmerným
užívaním návykových látok, ale aj závislých od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí (napr. patologické hráčstvo), osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím a seniori.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: špecializované sociálne poradenstvo;
  • iné činnosti: distribúcia mesačníka Cesta; poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi alebo inej materiálnej pomoci.