Nízkoprahové denné centrum

sociálna služba krízovej intervencie v Prešove

Ide o ambulantnú službu, ktorú ponúkame mužom aj ženám, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, prevažne bez prístrešia, stráviť u nás časť dňa. Naša pomoc je vo forme poradenstva alebo materiálnej pomoci. Základné sociálne poradenstvo alebo pomoc pri uplatňovaní svojich práv sú doplnené ďalšími činnosťami v prospech klienta. Každý z nich má možnosť vykonať základnú osobnú hygienu, dostať čisté obnosené šatstvo, a tak telesne pookriať.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Nízkoprahové denné centrum podľa § 24b zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre fyzickú osobu v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu:

  • že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  • pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo škodlivých činností,
  • pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;
  • obslužné činnosti: utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín; vykonávanie nevyhnutnej základnej
    osobnej hygieny;
  • ďalšie činnosti: podmienky na pranie a žehlenie šatstva; poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi.

 

Kontaktné údaje:
Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov

Rudolf Bača – vedúci zariadenia

051 77 23 752, ndc.presov@gkcharita-po.sk

 

Úhrada za sociálnu službu
Určenie sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu: Úhrada
Príprava stravy, výdaj stravy a výdaj potravín:
1. Raňajky (2 ks pečiva, nátierka, čaj) 0,20 €
2. Obed (1x polievka, 2 ks pečiva, čaj) 0,20 €
3. Večera (1x polievka, 2 ks pečiva, čaj) 0,20 €
Vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny:
1. Sprchovanie – klient v hmotnej núdzi (mydlo, šampón, uterák, holiace potreby) 0,20 €
2. Sprchovanie – klient s finančným príjmom vyšším ako dávka v hmotnej núdzi (mydlo, šampón, uterák, holiace potreby) 0,40 €
3. Holenie (holiace potreby a uterák) 0,10 €
4. Strihanie – klient v hmotnej núdzi 0,00 €
5. Strihanie – klient s finančným príjmom vyšším ako dávka v hmotnej núdzi 0,30 €
V rámci poskytovaných služieb má klient každý ôsmy deň sprchovanie a holenie zdarma.
V rámci poskytovaných služieb má klient nárok na strihanie 1x za mesiac (opakované strihanie v jednom mesiaci sa neumožní)
Poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi:
1. Odev (1 ks) – klient v hmotnej núdzi 0,10 €
2. Odev (1 ks) – klient s finančným príjmom vyšším ako dávka v hmotnej núdzi 1,50 €
3. Obuv (1 pár) – klient v hmotnej núdzi 0,30 €
4. Obuv (1 pár) – klient s finančným príjmom vyšším ako dávka v hmotnej núdzi 2,00 €

Počas celého dňa je k dispozícii čaj zadarmo.
Je v kompetencii pracovníka NDC uvedené služby poskytnúť bezplatne, na základe individuálneho posúdenia situácie klienta.

Ekonomicky oprávnené náklady
Nízkoprahové denné centrum EON
Počet klientov 24,00
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 23889,36
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a DDP 8290,50
Tuzemské cestovné náhrady 0,00
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 1181,73
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 7118,83
Dopravné 0,00
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov a riešenia havarijných stavov 319,13
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00
Výdavky na služby 4009,45
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, obchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00
Medzisúčet 44809,00
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov; odpis novobstaraných stavieb, bytov a nebytových priestorov užívaných na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 3167,00
Celkom 47976,00
Prepočet na klienta/mesiac 166,58