Projekty

Gréckokatolícka charita Prešov s cieľom skvalitňovať poskytované služby a zlepšovať životné podmienky klientov sa zapája do realizácie rôznych projektov. V priebehu nášho vývoja sme uspeli v získaní finančnej alebo materiálnej pomoci aj v týchto projektoch:

ROK 2016

Rekonštrukcia a modernizácia RS Domov nádeje
Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia komunitnej miestnosti, terapeutickej miestnosti a izieb klientov Domova nádeje. Pôvodné vybavenie priestorov bolo veľmi skromné, nekompletné, zastaralé a užívaním zničené. Bola nevyhnutná rekonštrukcia stien, podláh a stoličiek.

Úspešnosť projektu:
zlepšili sa ubytovacie a pracovné podmienky klientov a zamestnancov, budova získala v interiéri krajší estetický vzhľad, priestor získal dôstojnejší vzhľad pre ubytovanie klientov, zvýšila sa motivácia klientov, podlahy sú ľahšie na údržbu.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 5 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – november 2016
CIELE PROJEKTU: Rekonštrukcia a modernizácia priestorov a výmena podláh v komunitnej miestnosti, terapeutickej miestnosti a 3 izbách pre klientov.

Rekonštrukcia a stavebné úpravy zariadenia sociálno-pobytových služieb Pod Táborom, Prešov
Hlavným zámerom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia okien a dverí v budove Pobytových služieb Pod Táborom, Prešov. Pôvodný stav bol nevyhovujúci, v havarijnom stave. Staré okná spôsobovali teplotné straty, čím narastali aj náklady na vykurovanie priestoru. Projektom sa sledovalo okrem bezpečnostného hľadiska aj úspora energií a estetický vzhľad budovy.

Úspešnosť projektu:

zlepšili sa ubytovacie podmienky, v izbách je výrazne teplejšie, budova získala krajší estetický vzhľad ako v exteriéri, tak interiéri, priestor získal dôstojnejší vzhľad pre ubytovanie klientov, zvýšila sa zvuková izolácia, okná si vyžadujú minimálnu údržbu a starostlivosť a predpokladá sa dlhá životnosť, úspora finančných zdrojov.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 15 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – november 2016
CIELE PROJEKTU: Komplexná výmena okien a dverí Pobytových zariadení Pod Táborom: výmena 35 okien, 2 balkónových dverí a 2 vchodových dverí.

CESTA – pouličný mesačník, príležitosť na plnohodnotnejší život nie len pre znevyhodnených
Hlavným cieľom projektu bola podpora tlače pouličného mesačníka CESTA. V jubilejnom roku, kedy sme si pripomenuli 25. výročie nášho znovuobnovenia bolo cieľom projektu ponúknuť širokej verejnosti mesačník Cesta v novom A4 formáte a farebnej grafike. Zámerom bolo vytvoriť konkurencieschopné periodikum. Predaj časopisu má výchovný a terapeutický charakter.

DARCA: Konferencia biskupov Slovenska
PODPORENÁ SUMA: 6 042 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2016
CIELE PROJEKTU: Podpora tlače pouličného mesačníka Cesta.

Časopis Cesta
Hlavným cieľom projektu bolo personálne zabezpečiť chod Redakcie Cesty. Napriek poslaniu, ktoré so sebou  predaj časopisu prináša, dlhodobo bojujeme s najväčším problémom, a to zo zabezpečením financovania edičnej činnosti. Vďaka dotácií sa nám podarilo pokračovať vo vydávaní časopisu a personálne zastabilizovať šéfredaktorku, ktorá je zároveň jeho tvorcom.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 3 450 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2016
CIELE PROJEKTU: Podpora edičnej činnosti časopisu Cesta.

Prevencia kriminality v obchodovaní s ľuďmi
Hlavným cieľom projektu bolo podanie základných informácii študentom stredných škôl o téme obchodovania s ľuďmi. Motivovať mladých k diskusii o týchto problémoch, zvýšiť povedomie o tejto problematike u klientiek Domu sv. Faustíny aj prostredníctvom vybavením potrebnej techniky.

DARCA: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 3 750 € (z toho vlastné zdroje 750 €)
REALIZÁCIA PROJEKTU: október 2015 – október 2016
CIELE PROJEKTU: Realizácia preventívnych besied a zabezpečenie technickým vybavením.

ROK 2015

Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia v budove Pobytových služieb Pod Táborom, Prešov
Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia nevyhovujúceho stavu komplexného vykurovania v celej budove, kde sa poskytujú sociálne služby: Nocľaháreň EFETA, Útulok Archa a Domov na pol ceste – Dom Charitas. Vďaka schválenej dotácií sme projektom skvalitnili poskytovanie sociálnych služieb, udržateľnosť aktivít a ďalších činnosti. Do budúcnosti naďalej predpokladáme zníženie ekonomických nákladov na efektívnejšie vykurovanie objektu, hospodárnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 10 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – november 2015
CIELE PROJEKTU:Komplexná rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému, ktorá pozostávala z výmeny 44 ks vykurovacích panelových telies a plynového kotla v Pobytových zariadeniach Pod Táborom 33, Prešov.

Zlepšenie pracovných podmienok na ergoterapiu domova na pol ceste vo Svidníku
Cieľom projektu bola rekonštrukcia vybraných exteriérových priestorov, kúrenia a elektroinštalácie zariadenia Domov sv. Faustíny – domov na polceste vo Svidníku.

Úspešnosť projektu:

rozšírenie kapacity zariadenia na 15 miest, zlepšenie podmienok na rozvoj pracovných zručností, prostredníctvom rozšírenej ergoterapie posilnenie sebahodnoty, komunikačných schopností a tvorivých zručností klientiek.

DARCA: RENOVABIS Freising, Nemecko
PODPORENÁ SUMA: 10 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – december 2015
CIELE PROJEKTU:zväčšenie jedálne, vytvorenie miestnosti slúžiacej na individuálny rozvoj pracovných zručností klientiek, oprava ústredného kúrenia, vodovodu, výmena elektroinštalácie, rekonštrukcia kancelárie.

Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v RS Domov nádeje
Hlavným zámerom projektu bola rekonštrukcia kanalizácie v zariadení, ktorá už dlhý čas bola v nevyhovujúcom stave. Kvôli poškodenému potrubiu dochádzalo k zachytávaniu nečistôt, a tým k opätovnému upchávaniu kanalizácie. Vďaka dotácií sa chybu podarilo odstrániť a kanalizáciu komplexne zrekonštruovať.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 5 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – november 2015
CIELE PROJEKTU: Rekonštrukcia kanalizácie v zariadení.

Zelená zóna – optimistický priestor pre znevýhodnených ľudí
Hlavným cieľom projektu bolo upraviť priestor o ploche, na ktorom by sa vysadili okresné dreviny a ovocné stromčeky. K priestoru by sa osadili 4 jednoduché lavičky, stôl a vymaľoval plot. Zelená zóna by sa mala stať miestom oddychu, individuálnych a skupinových rozhovorov, miestom rehabilitácie a obnovy predchádzajúcich zručností.

Znevýhodnení klienti sa často pohybujú v začarovanom kruhu. Bojujú s vlastnou existenciou, zdravotnými problémami a hlavne s nedostatkom finančných prostriedkov. Tým, žeby si vlastnoručne vybudovali takúto zelenú zónu, mali by pocit užitočnosti, sebarealizácie a zodpovednosti.

DARCA: Nadácia Orange – Grantový program pre optimistov
PODPORENÁ SUMA:  200 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: máj – jún 2015
CIELE PROJEKTUTerén:vyrovnanie, kosenie, hrabanie, zbavenie sa veľkých kameňov na ploche približne 300 m2 Výsadba: 15 okrasných drevín a okrasných stromčekov. Osadenie: drevené lavičky a stôl vyrobených z kusov guľatiny, ktoré klienti samostatne opracovali a osadili.

Dopravný prostriedok pre ambulantné sociálne služby
Hlavným zámerom projektu bolo prostredníctvom finančného daru zakúpenie 5-miestneho motorového vozidla pre potreby klientov predovšetkým ambulantných služieb Pod Táborom v Prešove. Automobil slúži napríklad na zabezpečenie stravy pre klientov, zdravotnícku službu na ulici, transport do zdravotníckeho zariadenia, vybavovanie dokladov a iných administratívnych záležitostí. Podľa potreby slúži pre redakciu pouličného mesačníka Cesta alebo pri humanitárnych katastrofách.

Na kúpu automobilu sme z vlastných zdrojov doplatili sumu 3 350 €.

DARCA: MIVA Slovensko, n. f. Bratislava
PODPORENÁ SUMA: 7 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU:  január – december 2015
CIELE PROJEKTU: Zakúpenie osobného motorového vozidla Dacia Doker.

Rehabilitačný pobyt pre 8-mesačného Matúška
Hlavným zámerom projektu bolo pomôcť mladej rodine v ťažkej životnej situácií. Danka a jej manžel Rado sa dnes tešia dieťatku, ktoré je veľkým bojovníkom. Malý Matúško sa narodil v 6. mesiaci s váhou 420 g. Dieťa malo vážne problémy so zdvíhačom hlavy, prijímaním stravy, ktoré si vyžadovali individuálny prístup. Riešením bolo absolvovať 2-týždenný rehabilitačný pobyt v zariadení TETIS, s. r. o., Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica v Dunajskej Lužnej. Vďaka pobytu sa stav dieťaťa zlepšil, preto mladá rodina absolvovali ďalší rehabilitačný pobyt v Univerzitnej nemocnici v Martine. Finančná podpora značne pomohla mladej rodine a pomohla malému Matúškovi prekonať ťažké obdobie.

DARCA: Nadácia Pontis (Nadačný fond dm drogerie market)
PODPORENÁ SUMA: 438 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: máj – december 2015
CIELE PROJEKTU: Finančná pomoc na rehabilitáciu pre malého Matúška.

Rehabilitačný pobyt pre 8-mesačného Matúška
Primárnym cieľom projektu bolo pomôcť pri prekonávaní digitálnej priepasti spoločensky vyčleneným skupinám ľudí. Sekundárnym cieľom bolo sprístupniť vzdelávanie, zvyšovať počítačovú gramotnosť a zabezpečiť rovnaké príležitosti aj znevýhodneným skupinám ľudí. Vytvoriť šancu na lepší, kvalitnejší a hlavne plnohodnotnejší život a pomôcť pri ich socializácií.

DARCA: Dobrá krajina (Nadácia Pontis)
PODPORENÁ SUMA: 8 stolových počítačov a 4 monitory
REALIZÁCIA PROJEKTU: júl 2015
CIELE PROJEKTU: Rozvoj digitálnych zručností pre spoločensky vyčlenených skupín ľudí.

ROK 2014

Pracovná terapia – cesta k sebarealizácii znevýhodnených ľudí
Hlavným cieľom projektu bolo zakúpenie pracovného materiálu a technických zariadení pre plnohodnotné vykonávanie ergoterapie v našich zariadeniach. Liečba prácou napomáha k zvyšovaniu sebahodnoty a sebarealizácie klientov. Umožňuje zvyšovať a udržiavať pracovné návyky , zručnosti a schopnosti. Človeku pomáha zlepšiť zdravie, kvalitu života, telesné a psychické funkcie a návrat funkčných schopností.

DARCA: Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite prostredníctvom pani Mgr. Sylvií Hetmankovej z Oddelenia regionálneho predaja z T-Centra na Hlavnej ulici 54 v Prešove.
PODPORENÁ SUMA: 1 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: marec 2014
CIELE PROJEKTU: Zakúpenie pracovného materiálu a technických zariadení pre plnohodnotné vykonávanie ergoterapie v našich zariadeniach.

Počítače pre všetkých
Hlavným cieľom projektu bolo pomôcť pri prekonávaní digitálnej priepasti spoločensky vyčleneným skupinám ľudí. Projektom sme sa snažili sprístupniť vzdelávanie, zvyšovať počítačovú gramotnosť  a zabezpečiť rovnaké príležitostí aj znevýhodneným skupinám ľudí. Vytvoriť šancu na lepší, kvalitnejší a hlavne plnohodnotnejší život a pomôcť pri socializácii klientov Útulku Archa, Pod Táborom 33, Prešov.

DARCA: Spravbytkomfort, a. s.
PODPORENÁ SUMA: jedna úplne funkčná počítačová zostava prostredníctvom Sociálny Prešov, o. z.
REALIZÁCIA PROJEKTU: október 2014
CIELE PROJEKTU:Výuka práce s počítačom:získanie základných pojmov s cieľom naučiť klientov samostatnej práce s PC.
Sociálna rehabilitácia: relaxácia a práca s PC a internetom. Klienti môžu komunikovať s príbuznými a priateľmi a rozvíjať si svoje komunikačné a manuálne schopnosti, precvičovať motoriku, pamäť, vizuálnu zložku, postreh, logiku a jazykové znalosti.
Počítač ako učebná pomôcka: osvojovanie si pracovných návykov, zručností, udržiavanie a rozvíjanie fyzických, mentálnych a pracovných schopností a integrácia do spoločnosti.
Záujmová činnosť: samovzdelávanie.

Zavedenie novej rubriky do pouličného mesačníka Cesta
Primárnym cieľom projektu bola podpora rozvoja novej rubriky do mesačníka Cesta zameranej na podporu tradičnej rodiny vo všetkých jej oblastiach. Projekt pomohol aj k programovému vybaveniu redakcie a podporu personálnu v časopise Cesta.

DARCA: Konferencia biskupov Slovenska
PODPORENÁ SUMA: 6 400 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2014
CIELE PROJEKTU: Rozvoj mesačníka Cesta prostredníctvom novej rubriky, programového a personálneho zabezpečenia redakcie.

ROK 2013

Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia v budove Pobytových služieb Pod Táborom, Prešov
Hlavným cieľom projektu bolo podpora Terénnej sociálnej práce, ktorá sa vykonáva v prirodzenom prostrední klientov v sociálne vylúčených komunitách alebo u sociálne znevýhodnených obyvateľov.

Projekt bol realizovaný formou 3 aktivít:
 1. Terénna práca prostredníctvom poskytovania sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie, sprevádzanie klienta s cieľom hľadania riešenia jeho nepriaznivej sociálnej situácie. Činnosť pozostávala z permanentného monitorovania a depistáže rizikových a problémových skupín, osôb bez domova alebo závislých a ďalších v miestach realizácie projektu, so sprevádzaním po rôznych inštitúciach.
 2. Ambulantná práca vykonávaná v priestoroch kancelárie Terénnej sociálnej práce:
  • zistenie anamnézy klienta,
  • administratívna pomoc, korešpondencia,
  • finančné spoluhospodárenie,
  • písanie životopisu, spôsoby podania Žiadosti o zamestnanie,
  • individuálny prístup v riešení problému nezamestnanosti.
 3. Integračná práca realizovaná osobným manažmentom klienta, ktorý získal zamestnanie. Cieľom je udržanie si kontaktu s ním po dobu 6 mesiacov po získaní zamestnania, spätná väzba od zamestnávateľov a poskytovanie krízovej intervencie v prípade potreby.

DARCA:Európsky sociálny fond a Fond sociálneho rozvoja prostredníctvom projektov v rámci Terénnej sociálnej práce.
PODPORENÁ SUMA: 43 776 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: 2011 – 2013
CIELE PROJEKTU:Motivácia a aktivizácia cieľových skupín pre zmenu kvality života ponukou distribúcie pouličného časopisu Cesta.
Zvyšovanie povedomia a informovanosti majoritnej spoločnosti s cieľom jej aktivizácie pre predchádzanie sociálno-patologickým javom.
Poskytovanie služieb sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie za účelom odstraňovania akútnej sociálnej núdze.
Zapojenie klientov do zodpovedajúcich služieb projektu.
Monitoring a despitáž cieľových skupín v teréne mesta Prešov.
Poskytovanie služieb pracovného odborného poradenstva za účelom sprostredkovania zamestnania a jeho získania.

ROK 2012

Výmena okien a oprava fasády RS Domov nádeje
Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia budovy zariadenia v podobe výmeny okien a oprava fasády Domova nádeje v Prešove.

Úspešnosť projektu:
ušetrenie energii na vykurovanie, zlepšenie estetického vzhľadu budovy, oprava nevyhovujúceho stavu budovy.

DARCA: Úrad vlády Slovenskej republiky, Odbor koordinácie protidrogovej stratégie Bratislava
PODPORENÁ SUMA: 20 981 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2012
CIELE PROJEKTU: Výmena okien a oprava fasády na budove zariadenia.

Výmena okien a oprava fasády RS Domov nádeje
Hlavným cieľom projektu bol rozvoj sociálnych služieb prostredníctvom zlepšenia vozového parku s cieľom skvalitniť služby pre ľudí v núdzi.

Úspešnosť projektu:

zabezpečenie terénnej sociálnej práce, vyhľadávacia činnosť a prvý kontakt s klientmi, preprava čiastočne alebo úplne imobilných klientov, dovoz a distribúcia materiálu, šatstva, potravín, čistiacich a hygienických potrieb pre ľudí v núdzi, zabezpečenie prevádzky sociálnych zariadení, účasť klientov na pracovnej a terénnej terapii, účasť klientov na vzdelávacích aktivitách.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 9 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2012
CIELE PROJEKTU: Vynovenie vozového parku organizácie.