Dom charitas

domov na polceste v Prešove

Ide o celoročnú pobytovú službu, ktorou prostredníctvom možnosti dočasného bývania vytvárame podmienky na zlepšenie sociálnej situácie klientov. Podporujeme klientov v snahe viesť samostatný a zodpovedný spôsob života. Rozvojom pracovných zručností sa snažíme zlepšiť ich možnosť uplatnenia na trhu práce.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Domov na polceste podľa § 27 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre dospelú osobu v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie:

  • po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení,
  • po skončení náhradnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy,
  • po ukončení pobytu v zariadení zriadených na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú detský domov alebo resocializačné stredisko.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné služby: sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov; rozvoj pracovných zručností;
  • obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas; utváranie podmienok na: prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny; pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;
  • iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

 

Cenník za poskytovanie sociálnej služby

Úhrada za sociálnu službu na deň sa stanoví individuálne :

  1. obslužné činnosti (ubytovanie, utváranie podmienok na: prípravu stravy, výdaj stravy alebo potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny) – 0,00 – 3,00 €
  2. obslužné činnosti (pranie: 1x náplň práčky s pracím práškom) – 0,00 – 0,80 €

 

Kontaktné údaje

Dom Charitas

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov

Rudolf Bača – vedúci zariadenia

051 77 23 752, utulok@gkcharita-po.sk