Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

„Pracovná terapia - cesta k sebarealizácii znevýhodnených ľudí“

Email Tlač PDF

Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite už po jedenásty raz motivoval svojich zamestnancov spoločnosti k angažovanosti vo svojom okolí.

Vďaka pani Mgr. Sylvií Hetmankovej z Oddelenia regionálneho predaja z T-Centra na Hlavnej ulici 54 v Prešove sa aj Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) uchádzala o grant v maximálnej výške 1 000,- €.Za pomoci predkladaného projektu sme chceli uľahčiť znevýhodneným skupinám integráciu dopracovného procesu formou ergoterapie.

Ergoterapia (liečba prácou) napomáha klientom zvyšovať svoju sebarealizáciu, umožňuje zvyšovať a udržiavať pracovné návyky a zručnosti. Človeku pomáha zlepšiť zdravie, kvalitu života, telesné a psychické funkcie a návrat funkčných schopností.

Primárnym cieľom projektu bolo zlepšenie kvality človeka tým, že bude zmysluplne zapájaný do zamestnania, ktoré mu bolo predtým z akýchkoľvek dôvodov znemožnené. Ročne ide o 582 našich klientov.

Sekundárnym cieľom projektu bolo zakúpenie pracovného materiálu a technických zariadení pre plnohodnotné vykonávanie ergoterapie.

V rámci grantovej výzvy bol projekt pod názvom: „Pracovná terapia - cesta k sebarealizácií znevýhodnených ľudí“ úspešný a GKCH bola pridelená plná súma vo výške 1 000 €. Za pridelené finančné prostriedky sme mohli zakúpiť potrebné technické vybavenie a materiál pre naplnenie cieľov projektu.

Tlačová správa
Fotogaléria
 

Projekt „Počítače pre všetkých“

Email Tlač PDF

Projektová výzva:        „Počítače pre všetkých“

 

Projekt:                        „Využitie počítačových zostáv na skvalitnenie poskytovaných služieb               v procese socializácie“

 

Ciele:                           Primárnym cieľom projektu je pomôcť pri prekonávaní digitálnej priepasti spoločensky vyčleneným skupinám ľudí.

Sekundárnym cieľom je sprístupniť vzdelávanie, zvyšovať počítačovú gramotnosť  a zabezpečiť rovnaké príležitostí aj znevýhodneným skupinám ľudí. Vytvoriť šancu na lepší, kvalitnejší a hlavne plnohodnotnejší život a pomôcť pri ich socializácií.

 

Aktivity projektu:        
1.) Výuka práce  s počítačom -  získanie znalosti základných pojmov, práce s Windowsom, internetom, MS Office – s cieľom naučiť klientov samostatne pracovať s počítačom.

2.) Sociálna rehabilitácia - relaxácia a práca s počítačom, internetom. Cez vytvorené e-mailové adresy klienti môžu komunikovať s príbuznými a priateľmi. Rozširujú si tak svoje komunikačné a manuálne schopnosti, precvičujú motoriku, pamäť, vizuálnu zložku, postreh, logiku, jazykové znalosti.

3.) Záujmová činnosť - samovzdelávanie.

4.) PC ako učebná pomôcka - pri iných formách pracovných terapií, prostredníctvom ktorých klienti si osvojujú pracovné návyky, zručnosti, udržujú a rozvíjajú si svoje fyzické, mentálne, pracovné schopnosti pre ich ďalšie začleňovanie do spoločnosti.

 

Miesto umiestnenia:    Útulok Archa, Pod Táborom 33, Prešov

 

Schválenie projektu:    20.10.2014

 

Forma podpory:           Spoločnosť Spravbytkomfort, a.s. v rámci obnovy firemného hardwaru a sieťových technológií darovala jednu plne funkčnú počítačovú zostávu, prostredníctvom občianskeho združenia SOCIÁLNY PREŠOV.

 

Ď A K U J E M E !

 

Výmena okien a prechodových dverí zadnej časti budovy resocializačného strediska Domov nádeje Prešov

Email Tlač PDF
Vďaka finančnej podpore Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sme v roku 2014 zrealizovali projekt s názvom „Výmena okien a prechodových dverí zadnej časti budovy resocializačného strediska Domov nádeje Prešov“ Cieľom projektu bola výmena okien a prechodových dverí zadnej časti budovy resocializačného strediska Domov nádeje, Jarková 79, Prešov. Vďaka schválenej dotácii sme projekt zrealizovali, čím sme zlepšili vzhľad budovy, ale hlavne sa už počas jesene odzrkadlila efektivita nových okien a dverí v spotrebe plynu na vykurovanie. Vnútorná klíma je neporovnateľne lepšia ako pred rekonštrukciou, kedy interiéry prefukovalo. Cieľovou skupinou sú klienti resocializačného strediska Domov nádeje. Z dlhodobého hľadiska realizáciou ušetríme finančné prostriedky, ktoré využijeme na ďalšie skvalitňovanie resocializačného programu. Vyššou kvalitou poskytovaných služieb v RS DON bude ovplyvnených mnoho ďalších osôb cieľovej skupiny.

Aktualizované ( Piatok, 27 Február 2015 08:40 )
 

Dotácia z mesta Svidník

Email Tlač PDF
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 bola Gréckokatolíckej charite Prešov na prevádzku Sociálneho centra vo Svidníku poskytnutá dotácia vo výške 500 €. Sociálne centrum sídli v priestoroch Domu sv. Faustíny, na ul. Pavlovičovej 344/8, kde poskytuje bezplatné služby vo forme špecializovaného sociálneho poradenstva dospelým osobám s cieľom ich opätovného zaradenia do spoločnosti, ale i riešenia ich hmotnej a sociálnej núdze. Tieto služby využívajú aj klientky Domu sv. Faustín y- domova na polceste, ktoré sú bez domova a riešia si tu svoju sociálnu situáciu.
Finančné prostriedky z dotácie boli použité na platbu elektrickej energie a vody, kontrolu hasičských prístrojov v zariadení a platby za telefón. V roku 2014 sa pracovníčky Sociálneho centra a Domu sv. Faustíny zúčastnili školenia BOZP, za čo bol uhradený poplatok z už spomínanej dotácie.
Chceme sa poďakovať primátorovi mesta Svidník Ing. Holodňákovi za to, že sa zaujíma o toto zariadenie a každoročne sa osobne zúčastňuje na predaji časopisu Cesta spolu s klientkami Domu sv. Faustíny. Vyzbierané finančné prostriedky z predaja časopisu Cesta boli aj v roku 2014 použité pre klientky Domu sv. Faustíny, ktoré sa spolu s veriacimi farnosti Svidník - Mesto zúčastnili púte do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe. Zároveň si veľmi vážime spoluprácu s komunitnými pracovníkmi p. Sivákom a p. Kanalošom, prostredníctvom ktorých je pomoc ľuďom v hmotnej alebo sociálnej núdzi adresná.
Aktualizované ( Piatok, 27 Február 2015 08:39 )
 

Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

Email Tlač PDF

Projekt "Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa"
- jedinečný komplexný systém na Slovensku, ktorý v sebe zahŕňa ambulantné, terénne i doplnkové sociálno-zdravotné služby pre zdravotne postihnutých ľudí:

Prezentácia projektu ŠFM

• ambulantné služby:
     - Denné centrum
     - Rehabilitačné stredisko
     - Domov sociálnych služieb
     - Prepravná služba
     - Podporované zamestnávanie

• pobytové služby: 
    - Podporované bývanie
 

Aktualizované ( Piatok, 30 November 2012 13:56 )
 
More Articles...


Strana 60 z 61

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner