Aktuality

Čo máme nové?

VEDÚCI ZARIADENIA

pridal: charita | dátum: 27. septembra 2018 | kategória: Pracovné ponuky

vedúci zariadenia Resocializačné stredisko – Domov nádeje

miesto výkonu: Resocializačné stredisko – Domov nádeje, Jarková 79, 080 01 Prešov, dátum ukončenia výberového konania: 12.10.2018

Charakteristika: vedúci zariadenia zodpovedá za riadenie jeho prevádzok a akreditovaných opatrení v zmysel zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení.

Čo požadujeme:

  • kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa – v spoločenských, behaviorálnych, pedagogických, právnych, lekárskych a nelekárskych zdravotníckych vedách,
  • minimálne 3-ročná prax v priamej práci najmä pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, výhodou skúsenosť práce so závislými od návykových látok a správaní alebo s niektorou blízkou cieľovou skupinou v sociálnych službách,
  • bezúhonnosť,
  • skúsenosť s vedením podriadených zamestnancov a veľkou zodpovednosťou,
  • osobnostné predpoklady: profesionálnosť, spoľahlivosť, flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť, pozornosť, precíznosť, sebaovládanie, sebaistota, vnútorná stabilita, sociálne a charitatívne cítenie, empatia a asertívnosť.

Pracovné podmienky:

  • prácu na plný pracovný úväzok,
  • predpokladaný nástup 1.11.2018,
  • mzdové podmienky: 900 EUR + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
  • zmysluplná prácu v cirkevnej organizácii, sociálny a duchovný program.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, motivačným listom a kópiou dosiahnutého vzdelania a praxe zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk alebo na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – RS DON“ najneskôr do 12.10.2018. Presný dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený.