Služba včasnej intervencie

služba Domu sv. Anny v Starej Ľubovni

Ide o ambulantnú a terénnu službu, ktorej veľkým prínosom je súčinnosť oboch foriem. Poskytovanie služieb v rodinnom prostredí má viacero výhod: dieťa v prirodzenom prostredí sa dokáže lepšie koncentrovať, rodina nemusí s dieťaťom cestovať, a zároveň môže byť usmerňovaná a vidí ako s dieťaťom pracovať. V ambulantnej forme v našom zariadení má dieťa nastavený určitý režim a vďaka intenzívnej spolupráci sú dosahované dobré výsledky.

Dátum začatia poskytovania sociálnej služby: 1. január 2015
Kapacita zariadenia: 5

 

Poslaním zariadenia

je sprevádzanie rodín, detí a mladých dospelých  v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania GKCH – byť blízko pri človeku a napĺňať evanjeliové prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Vízia

Pre deti a dospelých so zdravotným znevýhodnením spoločne tvoríme priestor pre rast, kde s úsmevom a láskavosťou prostredníctvom individuálneho prístupu zmysluplne vyplníme Váš čas. Ponúkame možnosť rozvíjať sa, silu nevzdávať sa, zažiť pocit spolupatričnosti, načerpať energiu do bežného života. 

Poslanie, hodnoty, motto, vízia a ciele Domu sv. Anny – služba včasnej intervencie (k nahliadnutiu):

 

           

Aké a pre koho sme zariadenie?

Služba včasnej intervencie podľa § 33 zákona č. 448/2008 o soc. službách v platnom znení pre dieťa do 7. rokov, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine dieťaťa.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: špecializované sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; vykonáva stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím; preventívna aktivita.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • dohodnúť si osobné stretnutie;
  • spolu so žiadosťou doložiť výmenný lístok od pediatra, v ktorom je uvedené, že dieťa potrebuje a je spôsobilé využívať službu včasnej intervencie. 
 

 

Kontaktné údaje

Dom sv. Anny – služba včasnej intervencie

Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa

PhDr. Zdenka Zavacká

0903 522 846 , svi@gkcharita-po.sk

 

AKTIVITY A PODUJATIA DOMU SV. ANNY

Mladí so zdravotným znevýhodnením putovali do Krakova
Deti a mladí so zdravotným znevýhodnením z Domu sv. Anny v Starej Ľubovni putovali do Krakova. Spoločne s rodičmi a zamestnancami zariadenia ďakovali za 20 rokov, počas ktorých Dom sv. Anny vznikol, rástol a dodnes poskytuje viaceré sociálne i doplnkové služby.