Charitatívna reklama

Ste podnikateľ alebo máte firmu a chcete prostredníctvom nás pomáhať ľuďom v núdzi? Využite inštitút charitatívnej reklamy.

Do právneho poriadku Slovenskej republiky bol v januári 2018 zavedený inštitút charitatívnej reklamy. Úpravou sa zavádza u nadácii, občianskych združení, neinvestičných fondov a neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby oslobodenie príjmov z reklamy na charitatívne účely do výšky 20 000,- eur. Príjem z charitatívnej reklamy je potrebné účelovo použiť do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom príjmy získali (obdobný mechanizmus, ktorý poznáme pri darovaní 2 % z dane).

Na strane podnikateľa sú výdavky na charitatívnu reklamu daňovými výdavkami, ktoré si v plnej výške môže uplatniť v nákladoch po ich zaplatení.

Inštitút charitatívnej reklamy je jedným z možností zabezpečenia viaczdrojového financovania služieb a aktivít našej Charity. Napomáha nám skvalitňovať činnosti a lepšie prepájať spoluprácu nás s podnikateľmi. Ide o vzájomne motivačný model pre obe strany, ktorý v konečnom dôsledku pomáha našim klientom v núdzi.

Naše formy charitatívnej reklamy

  • inzercia/reklama v mesačníku Cesta
  • umiestnenie loga a reklamy na webovej stránke
  • umiestnenie loga a reklamy na propagačných materiáloch, plagátoch, banerov alebo príležitostne pri realizácie našich aktivít/podujatí
  • iná na základne individuálnej dohody

 

[su_service title=“Máte záujem o spoluprácu?“ icon=“icon: address-book-o“ icon_color=“#c03647″ size=“36″]Hlavná 2, 080 01 Prešov

Mgr. Silvia Hrabčáková, manažérka vzťahov s verejnosťou

0910 842 599, hrabcakova@gkcharita-po.sk[/su_service]

 

CHARITATÍVNA REKLAMA bola do slovenského právneho poriadku zavedená novelou zákona o dani z príjmov a to zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009  Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.