Terénna sociálna práca

terénna sociálna služba krízovej intervencie v Prešove

Ide o odbornú činnosť vykonávanú v prirodzenom prostredí človeka. Je zameraná na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia. Má charakter priamej sociálnej práce s človekom, ktorá sa vykonáva v kontexte jeho primárneho prostredia: rodiny resp. iných blízkych sociálnych väzieb. Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho potreby, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl. Momentálne je táto činnosť realizovaná aj vďaka Národnému projektu „Terénna sociálna práca v obciach I.“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

začala Gréckokatolícka charita Prešov vykonávať na základe účasti v národnom projekte realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR (www.ia.gov.sk), vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (www.esf.gov.sk).

  • zmluva o spolupráci: N20170815002,
  • trvanie projektu: od 1. októbra 2016 do 30. júna 2019,
  • zameranie projektu: sociálna diagnostika, terénna a krízová prevencia, transportná služba, sprostredkovanie ošetrovateľskej služby v terénne.

Zámerom projektu

je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

 

[su_service title=“Kontaktné údaje:“ icon=“icon: address-book-o“ icon_color=“#c03647″ size=“36″]Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov

Mgr. Veronika Doležiová

0904 738 948, veronika.doleziova@gkcharita-po.sk[/su_service]