Nízkoprahové denné centrum

sociálna služba krízovej intervencie v Prešove

Ide o ambulantnú službu, ktorú ponúkame mužom aj ženám, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, prevažne bez prístrešia, stráviť u nás časť dňa. Naša pomoc je vo forme poradenstva alebo materiálnej pomoci. Základné sociálne poradenstvo alebo pomoc pri uplatňovaní svojich práv sú doplnené ďalšími činnosťami v prospech klienta. Každý z nich má možnosť vykonať základnú osobnú hygienu, dostať čisté obnosené šatstvo, a tak telesne pookriať.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Nízkoprahové denné centrum podľa § 24b zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre fyzickú osobu v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu:

  • že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  • pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo škodlivých činností,
  • pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;
  • obslužné činnosti: utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín; vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny;
  • ďalšie činnosti: podmienky na pranie a žehlenie šatstva; poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi.

 

 

Kontaktné údaje

Centrum sociálno-poradenských služieb 

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov

Rudolf Bača – vedúci zariadenia

051 77 23 752, ndc.presov@gkcharita-po.sk