Centrum sociálno-poradenských služieb

ambulantné a terénne sociálne služby krízovej intervencie v Prešove

Ide o pomenovanie viacerých ambulantných a terénnych sociálnych služieb, ktoré sa nachádzajú v rámci jedného areálu. Službami sa snažíme pomáhať fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii. Aktivity a iné činnosti sú vzájomné prepojené a dopĺňajú sa.

Sociálne centrum Prešov

Ide o ambulantnú a terénnu službu starostlivosti o klienta, ktorá plní úlohu zisťovania príčin zložitých životných situácii klientov a hľadania optimálneho riešenia. Komplexné riešenie aktuálneho problému sa snažíme ponúknuť každému, kto sa obráti na túto službu.
[su_button url=“http://gkcharita-po.sk/socialne-centrum-presov/“ style=“flat“ background=“#c03647″ size=“3″]Viac informácii[/su_button]

 

Nízkoprahové denné centrum

Ide o ambulantnú službu, ktorú ponúkame mužom aj ženám, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, prevažne bez prístrešia, stráviť u nás časť dňa. Naša pomoc je vo forme poradenstva alebo materiálnej pomoci. Základné sociálne poradenstvo alebo pomoc pri uplatňovaní svojich práv sú doplnené ďalšími činnosťami v prospech klienta. Každý z nich má možnosť vykonať základnú osobnú hygienu, dostať čisté obnosené šatstvo, a tak telesne pookriať.
[su_button url=“http://gkcharita-po.sk/centrum-socialno-poradenskych-sluzieb/nizkoprahove-denne-centrum/“ style=“flat“ background=“#c03647″ size=“3″]Viac informácii[/su_button]

 

Terénna sociálna práca

Ide o odbornú činnosť vykonávanú v prirodzenom prostredí človeka. Je zameraná na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia. Má charakter priamej sociálnej práce s človekom, ktorá sa vykonáva v kontexte jeho primárneho prostredia: rodiny resp. iných blízkych sociálnych väzieb. Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho potreby, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl. Momentálne je táto činnosť realizovaná aj vďaka Národnému projektu „Terénna sociálna práca v obciach I.“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje.
[su_button url=“http://gkcharita-po.sk/terenna-socialna-praca/“ style=“flat“ background=“#c03647″ size=“3″]Viac informácii[/su_button]

 

Teplé jedlá

Projekt Teplé jedlo v rámci Opatrenia 2. Poskytovanie teplého jedla (teplá zahustená polievka, chlieb, teplý nealkoholický nápoj) so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie.
[su_button url=“http://gkcharita-po.sk/teple-jedla/“ style=“flat“ background=“#c03647″ size=“3″]Viac informácii[/su_button]

 

Redakcia mesačníka Cesta

Ide o charitný časopis s pouličným charakterom o kvalite života. Doplnkovou službou si môžu distributéri slušným spôsobom privyrobiť na svoje živobytie. Ročne vydávame 11 čísel s mesačným nákladom 5 100 kusov. Príspevok na jedno číslo je 1,40 eur, z ktorého je polovica venovaná distributérovi. Naši predajcovia sú viditeľne označení, majú preukaz, a je dôležité kupovať časopis iba od označených predajcov. Činnosť realizujeme aj vďaka podpore viacerých projektov.
[su_button url=“https://www.mesacnikcesta.sk/“ style=“flat“ background=“#c03647″ size=“3″]Viac informácii[/su_button]

 

Kontaktné údaje

Centrum sociálno-poradenských služieb 

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov

Rudolf Bača – vedúci zariadenia

051 77 23 752, ndc.presov@gkcharita-po.sk